Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα:

Τακτικά μέλη

1) Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:
α) Καταγωγή από κάποιο πρόγονο κάτοικο της Τοπικής Κοινότητας Νερομάνας ή δημιουργία συγγενείας με άτομα που έχουν κάποιο πρόγονο κάτοικο της ίδιας Κοινότητας ή απόκτηση κατοικίας ή περιουσίας στην Τοπική Κοινότητα Νερομάνας ή αποδεδειγμένη ύπαρξη στενών δεσμών με την Τοπική Κοινότητα Νερομάνας.
β) Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
2) Για το τυπικό μέρος της εγγραφής απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ του Συλλόγου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής μελών το αργότερο στη δεύτερη συνεδρίασή του από την ημερομηνία υποβολής τους και σε περίπτωση αρνητικής απόφασης φέρει οπωσδήποτε το θέμα στην πρώτη Γ.Σ., στην οποία υποχρεωτικά προσκαλεί γραπτά το ενδιαφερόμενο άτομο για να εκφράσει τις απόψεις του.

Δόκιμα μέλη

1) Όσοι συγκεντρώνουν την προϋπόθεση Ι, 1, α και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτους της ηλικίας τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προκειμένου να γίνονται δόκιμα μέλη. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας, οπότε αυτοδίκαια το δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό.
2) Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν το 50% της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής του τακτικού μέλους και έχουν αυστηρά και μόνο το δικαίωμα παρουσίας και ομιλίας, αλλά όχι και το δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ονομαστούν με απόφαση της γ.σ., οποιαδήποτε πρόσωπα, έξω και απ’ αυτά που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για εγγραφή τους σαν τακτικά μέλη, τα οποία αποδεδειγμένα πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στον Σύλλογο για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου έχουν μόνο το δικαίωμα παρουσίας και ομιλίας στη Γ.Σ., όχι όμως δικαίωμα ψήφου.

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να γίνεται μέλη του συλλόγου, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση εδώ.