Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Δικαιώματα μελών
Τα μέλη του Συλλόγου, με την επιφύλαξη της ισχύος και τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, έχουν το δικαίωμα:
1) Να παίρνουν μέρος στις εργασίες των Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σ’ αυτές και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεών τους, δια της ψήφου τους.
2) Να συμμετέχουν και εκφράζουν ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις τους στις διενεργούμενες Καθολικές Πανελλαδικές Ψηφοφορίες των μελών (Κ.Π.Ψ. ή δημοψηφίσματα).
3) Να συμμετέχουν ενεργά σ’ όλες τις λοιπές λειτουργίες, δραστηριότητες, και εκδηλώσεις του Συλλόγου.
4) Ν’ απολαμβάνουν όλων των εκ της ιδιότητος των μελών του Συλλόγου απορρεόντων απ’ το καταστατικό ή/και και το νόμο ωφελημάτων (καταστατικές παροχές, χρήση βιβλιοθήκης, λέσχης, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα κ.α).
5) Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να τυγχάνουν κάθε δυνατής ηθικής, υλικής και νομικής συμπαράστασης και κάλυψης, σε οποιαδήποτε νόμιμο αίτημά τους έχει σχέση με την επίτευξη των καταστατικών σκοπών.
6) Να εκλέγουν και εκλέγονται, σ’ όλα τα όργανα διοίκησης ή αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού.
7) Να ελέγχουν και παύουν τα όργανα διοίκησης ή αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του Συλλόγου.
8) Να συγκαλούν έκτακτες Γ.Σ.
9) Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται σ’ αυτά από το καταστατικό αυτό ή/και από το νόμο ή/και από νόμιμες αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

2. Υποχρεώσεις μελών.
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεώνονται:
1) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
2) Να συμμετέχουν και εκφράζουν ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις τους στις Γ.Σ. και τις καθολικές Πανελλαδικές ψηφοφορίες (δημοψηφίσματα).
3) Να συμμετέχουν ενεργά σ’ όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις του Συλλόγου.
4) Να πειθαρχούν στις καταστατικές διατάξεις, καθώς και στις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων διοίκησης.
5) Να επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς τα άλλα μέλη και τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας.
6) Ν΄αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό ή αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτουν τα όργανα διοίκησης και η Εφορευτική Επιτροπή.
7) Να ενεργούν κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου και να παραλείπουν γενικά κάθε τι που θα μπορούσε να βλάπτει τα συμφέροντά του (υποχρέωση πίστεως).
8) Ν’ ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα του Συλλόγου για αποστολή σ’ αυτόν των αναγκαίων κάθε φορά στοιχείων (π.χ. μέσω συμπλήρωσης σχετικών Δελτίων κ.λπ.).
9) Γενικά να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων διοίκησης.